اولین کمیته تصمیم گیری اعطای نشان کیفیت محصولات و خدمات تجهیزات اولویت دار وزارت نفت ، توسط نهاد صدورگواهی نامه صنعت نفت ایران ( IPICB)، صبح روز مورخ ۹۶/۰۹/۰۱در محل انجمن نفت ایران برگزار شد.

این جلسه که با حضور نمایندگانمعاونت مهندسی، پژوهش و فناوری وزارت نفت، متخصص استاندارد سازی در صنعت نفت، سازمان ملی استاندارد ایران ، نهادهای صدور گواهینامه ، انجمن نفت ایران ، انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران (استصنا) ، انجمن سازندگان تجهیزات صنعتی ایران (ستصا) و همچنین نماینده نهادهای بازرسی تشکیل گردید در ابتدا به شرح اجمالی فرآیندهای نهاد صدور گواهینامه پرداخته و پس از آن گزارش ارزیابی انطباق سازندهرا مورد بررسی قرار داد و در نهایت در خصوص اعطا گواهینامه تصمیم گیری نمود.

و پس از رایزنی های صورت گرفته با اتفاق آرا با اعطاء گواهینامه کیفیت به محصولات و خدمات شرکت سازنده مذکور موافقت گردید.

۱۳۹۶/۹/۱۵ ۱۵:۰۹:۰۲آذر ۱۵ام, ۱۳۹۶|اخبار|0 Comments