پاره وقت (تیم ارزیابی)۱۴۰۰/۱۲/۴ ۱۲:۵۱:۴۴

خواهشمند است جهت همکاری و قرار گرفتن در بانک ارزیابان نهاد به عنوان: سرارزیاب، ارزیاب ۱۷۰۲۵، ممیز سیستم کیفیت، ارزیاب فنی آزمون، فرم مربوطه تکمیل و به همراه مدارک زیر به ایمیل cv@ipicb.ir ارسال نمایید:

  1. مدرک تحصیلی
  2. کپی کارت ملی
  3. کپی شناسنامه
  4. گواهینامه های آموزشی مرتبط با زمینه همکاری مورد درخواست