مزایای اخذ گواهی۱۳۹۹/۸/۱۱ ۱۵:۳۷:۰۳

مزایای گواهی کردن محصول

گواهی کردن محصول، یک فعالیت ارزیابی انطباق استقرار یافته ای است که اعتماد را برای مصرف کنندگان، تنظیم کنندگان مقررات، صنعت و سایر ذی­نفعان ایجاد می کند مبنی بر اینکه محصولات با الزامات مشخص شده از جمله شامل عملکرد محصول، ایمنی، “قابلیت کارکردن با همدیگر” و پایداری محصول انطباق دارد.
گواهی کردن محصول می تواند تجارت، دسترسی به بازار، رقابت منصفانه و پذیرش توسط مصرف کنندگان محصولات را در سطح ملی، منطقه ای و بین المللی تسهیل نماید.