مدارک مورد نیاز۱۳۹۸/۸/۲۷ ۸:۵۳:۳۰

مدارک لازم برای درخواست گواهینامه کیفیت

۱.

اساسنامه

۲.

تصویر روزنامه رسمی و آگهی آخرین تغییرات شرکت

۳.

تصویر گواهینامه ISO 9001 (در صورت وجود)

۴.

فرم پرسشنامه صدور گواهی محصول

۵.

مشخصات فنی محصول (ها)

۶.

اطلاعات آزمون محصول (ها)