آیین نامه نهاد در خصوص فرایند صدور گواهینامه کیفیت۱۴۰۰/۱۲/۴ ۱۲:۰۱:۴۷

از آنجاییکه آیین نامه نهاد در خصوص فرآیند صدور گواهینامه کیفیت جز لاینفک موافقت نامه می باشد، لذا این آیین نامه به همراه موافقت نامه برای کارفرمایان متقاضی گواهی کردن ارسال میگردد.