طرح گواهی محصول۱۴۰۰/۶/۲۳ ۹:۰۳:۵۰

۱ انواع طرح­های گواهی کردن در نهاد

۱-۱ طرح نوع ۱-الف

این طرح برای گواهی کردن یک محصول تولید شده، مورد استفاده قرار می گیرد و مطابق جدول ۱ شامل فعالیت­های زیر می­باشد:

 • انتخاب
 • تعیین
 • بازنگری
 • تصمیم گیری
 • تایید انطباق

در این طرح، فعالیت­های تعیین (ارزیابی) در مورد تک محصول انجام می­شود. پس از ارزیابی و تایید انطباق با الزامات مشخص شده، گواهینامه حق استفاده از نشان کیفیت که در آن ویژگی­ها و مشخصات محصول ارزیابی شده شرح داده شده، صادر می شود. در این طرح اقلام تولید شده بعدی تحت پوشش تایید انطباق و گواهینامه صادره توسط نهاد نمی باشد.

 

۲-۱ طرح گواهی کردن نوع ۱-ب

این طرح برای گواهی کردن محصولات یک بهر تولیدی بوده و مطابق جدول ۱ شامل فعالیت­های زیر می­باشد:

 • انتخاب
 • تعیین
 • بازنگری
 • تصمیم گیری
 • تایید انطباق

در فعالیت تعیین (ارزیابی) ممکن است نسبتی یا تمام اقلام موجود در بهر تولیدی مورد آزمون قرار گیرند که این موضوع بر مبنای همگنی اقلام در بهر (و در صورت اقتضا، به کارگیری طرح نمونه­برداری) انجام می­شود. پس از ارزیابی و تایید انطباق با الزامات مشخص شده، گواهینامه حق استفاده از نشان کیفیت برای همه اقلام آن بهر صادر می شود.

۳-۱ طرح نوع ۵

این طرح برای گواهی کردن خط تولید مداوم محصول/ محصولات بوده و مطابق جدول ۱ شامل فعالیت­های ذیل می­باشد:

 • انتخاب
 • تعیین
 • بازنگری
 • تصمیم گیری
 • تایید انطباق
 • بازبینی

طرح نوع ۵ که کاملترین طرح گواهی کردن نهاد می باشد، شامل ارزیابی فرآیند تولید (بازرسی، آزمون و ممیزی سیستم کیفیت برای حصول اطمینان از وجود و اجرای سیستم مدیریت یا فعالیت های کنترل فرآیند در سازمان کارفرما برای حفظ تداوم تطابق با الزامات مشخص شده در گواهینامه برای تولید مداوم محصولات گواهی شده می باشد.)

یادآوری- در طرح نوع ۵ نهاد صدور گواهینامه کیفیت، با توجه به “ماهیت” محصولات مورد ارزیابی، بازبینی از طریق انجام ارزیابی های مراقبتی(۲بار در طول ۳ سال اعتبار گواهینامه کیفیت) و از طریق ممیزی سیستم کیفیت و بازرسی خط تولید و/ یا آزمون محصولات (به صورت تصادفی) انجام می شود.

پس از ارزیابی و تایید انطباق با الزامات مشخص شده، گواهینامه حق استفاده از نشان کیفیت برای کلیه محصولات تولید شده در خط تولید مداوم کارفرما صادر می شود.

در جدول ۱ کلیه فعالیت های مربوط به هر کدام از طرح های گواهی مورد در خواست ذکر شده است.

 

جدول ۱– سیستم گواهی کردن نهاد(IPICB)  مطابق استاندارد ISO/IEC 17067

فعالیت­ها طرح نوع ۱-الف

گواهی کردن یک محصول

طرح نوع ۱-ب

گواهی کردن یک بهر محصول

طرح نوع ۵

گواهی کردن خط تولید مداوم

انتخاب بررسی اطلاعات و مدارک تکمیل شده کارفرما در سامانه سانا و مشخص نمودن اطلاعات ذیل:

–    نام و نوع محصول

–    مشخص کردن نوع طرح گواهی (براساس درخواست کارفرما)

–    مشخص کردن الزامات  براساس طرح گواهی مرتبط (براساس درخواست کارفرما) مانند: استانداردهای ویژگی محصول، استاندارد سیستم مدیریت

* * *
تعیین انجام یک یا چند فعالیت زیر بر اساس اطلاعات اظهار شده در مرحله انتخاب

–  آزمون

–  بازرسی

–  ممیزی سیستم مدیریت کیفیت

 

*

 

 

 

*

*

 

 

*

*

*

بازنگری بررسی شواهد انطباق بدست آمده از مرحله تعیین برای احراز اینکه آیا الزامات مشخص شده، برآورده شده است. * * *
تصمیم گیری تصمیم گیری در مورد گواهی کردن

–    اعطاء، حفظ، گسترش، محدود کردن، تعلیق و یا ابطال گواهینامه

* * *
تایید انطباق الف- صدور گواهینامه کیفیت * * *
ب- اعطاء حق استفاده از گواهینامه کیفیت * * *
ج- صدور گواهینامه کیفیت برای یک بهر از محصولات   *  
د- اعطاء حق استفاده از نشان کیفیت   * *
بازبینی* * بازبینی : در صورت موضوعیت داشتن از طرق زیر انجام می شود:  
الف- آزمون و یا بازرسی نمونه ها از بازار*     *
ب-  آزمون و یا بازرسی نمونه ها از کارخانه     *
ج- ارزیابی تولید/ (فرآیند تولید)     *
د- ممیزی سیستم مدیریت در تلفیق با آزمون ها و/ یا بازرسی های تصادفی     *