دستورالعمل استفاده از گواهینامه و نشان کیفیت نهاد۱۴۰۰/۱۲/۴ ۱۲:۰۳:۲۳

از آنجاییکه قوانین و مقررات نهاد در خصوص استفاده از نشان کیفیت جز لاینفک موافقت نامه می باشد، لذا این دستورالعمل به همراه موافقت نامه برای کارفرمایان متقاضی گواهی کردن ارسال میگردد.