تیم ما۱۳۹۹/۸/۷ ۹:۱۸:۱۹
شهرزاد پروانه میهن
شهرزاد پروانه میهنمسئول دفتر
شماره داخلی: ۱۴
شماره تماس مستقیم: ۰۹۹۱۲۷۰۷۵۸۱
مریم میرزازکی
مریم میرزازکیکارشناس فنی
شماره داخلی: ۲۶
شماره تماس مستقیم: ۰۹۹۱۲۷۰۷۵۷۸
سیمین غفاریان
سیمین غفاریانکارشناس بازاریابی
شماره داخلی: ۱۶
شماره تماس مستقیم: ۰۹۹۱۲۷۰۷۵۷۹