بازرسی۱۴۰۰/۱۲/۴ ۱۲:۳۸:۰۰

نهاد فعالیتهای ارزیابی خود را تنها به نهادهایی که الزامات قابل اجرای استاندارد ISO/IEC 17020 برای بازرسی را برآورده سازند، پس از انتخاب و ارزشیابی واگذار می نماید.

نهاد جهت استفاده از پیمانکاران فرعی قراردادی تعهد آور از نظر قانونی با پیمانکار فرعی منعقد می نماید که ضوابط مربوط به محرمانگی و تعارض منافع را دربر میگیرد.

نهاد:
الف) مسئولیت مربوط به فعالیتهای برون سپاری شده را به عهده می گیرد،
ب) اطمینان می دهد که پیمانکاران فرعی و کارکنان آنها به طور مستقیم یا از طریق سایر استخدام کنندگان به نحوی که اعتبار نتایج خدشه دار شود، عمل نمی نمایند.

نام فرم لینک دانلود
پرسشنامه نهاد بازرسی دانلود