تعیین دامنه اقلام و تجهیزات به منظور الزام سازندگان داخلی به اخذ گواهینامه کیفیت

سازندگان پذیرفته شده در وندور لیست و متقاضیان حضور در وندور لیست برای اقلام و تجهیزات زیر موظف می باشند از تاریخ اعلام، ظرف مدت یکسال نسبت به اخذ گواهینامه کیفیت (IPICB) اقدام نمایند.

بدیهی است در پایان مهلت مقرر، نام منابع سازنده ای که فاقد گواهینامه مذکور باشنداز وندور لیست خارج خواهد شد.

۱۳۹۸/۷/۱۶ ۷:۲۸:۴۲مهر ۱۶ام, ۱۳۹۸|رویدادها|0 Comments