تلفن :‌ ۴۴۷۳۹۶۵۵ | فکس :‌۴۴۷۳۹۶۵۴|info@ipicb.ir

برگزاری جلسه کمیته تصمیم گیری شرکت خرد صنعت اروند