مزایای اخذ گواهی۱۳۹۸/۲/۱۷ ۱۴:۰۲:۵۸

اهداف اساسی گواهی کردن محصول

(با موس خود بر روی باکس حرکت کنید)

اهداف اساسی گواهی کردن محصول

الف) مورد توجه قرار دادن نیازهای مصرف کنندگان، استفاده کنندگان و  به صورت کلی تر همه ذینفعان از طریق اطمینان بخشی در مورد برآورده شدن الزامات مشخص شده

ب) امکان دادن به تامین کنندگان برای اثبات به بازار در مورد اینکه محصول آنها از لحاظ برآورده شدن الزامات مشخص شده توسط یک نهاد بی طرف شخص ثالث، مورد تائید انطباق قرار گرفته است.

گواهی کردن محصول بایستی موارد زیر را فراهم آورد:

اعتماد، برای آنهایی که در مورد برآورده شدن الزامات، ذینفع می باشند.

ارزش کافی، آنچنان که تامین کنندگان بتوانند به طور اثربخش، محصولات را به بازار عرضه نمایند.

مزایای گواهی محصول

(با موس خود بر روی باکس حرکت کنید)

مزایای گواهی محصول

گواهی کردن محصول، یک فعالیت ارزیابی انطباق استقرار یافته ای است که اعتماد را برای مصرف کنندگان، تنظیم کنندگان مقررات، صنعت و سایر ذی­نفعان ایجاد می کند مبنی بر اینکه محصولات با الزامات مشخص شده از جمله شامل عملکرد محصول، ایمنی، “قابلیت کارکردن با همدیگر” و پایداری محصول انطباق دارد.

گواهی کردن محصول می تواند تجارت، دسترسی به بازار، رقابت منصفانه و پذیرش توسط مصرف کنندگان محصولات را در سطح ملی، منطقه ای و بین المللی تسهیل نماید.