تلفن:‌ 88709322 | فکس:‌ 88729462|info@ipicb.ir
پرسشنامه اولیه صدور گواهی۱۳۹۸/۲/۱۷ ۱۴:۰۲:۵۸

لطفاً در صورت تمایل فرم پرسشنامه صدور گواهینامه کیفیت را تکمیل و به ایمیل info@ipicb.ir ارسال نمایید.

قلم اصلیفرم مشخصات فنی
Down-hole Completionدانلود
Wellhead &Toolsدانلود
pumpsدانلود
Turbinesدانلود
Compressorsدانلود
Control & safety valveدانلود
Industrial Pipingدانلود
 Metallic Line Pipe(انتقال)دانلود
Drill pipesدانلود
Ferrous Metals-Alloyedدانلود
Non-Ferrous Metals-Alloyedدانلود
pipe line valvesدانلود
Gasketدانلود
SRPدانلود
ESPدانلود
Mechanical Sealدانلود
Electric Motorدانلود
Test Informationدانلود