پرسشنامه اولیه صدور گواهی۱۳۹۸/۲/۱۷ ۱۴:۰۲:۵۸

لطفاً در صورت تمایل فرم پرسشنامه صدور گواهینامه کیفیت را تکمیل و به ایمیل info@ipicb.ir ارسال نمایید.

قلم اصلی

فرم مشخصات فنی

Down-hole Completion

دانلود

Wellhead & Tools

دانلود

pumps

دانلود

Turbines

دانلود

Compressors

دانلود

Control & safety valve

دانلود

Industrial Piping

دانلود

 Metallic Line Pipe(انتقال)

دانلود

Drill pipes

دانلود

Ferrous Metals-Alloyed

دانلود

Non-Ferrous Metals-Alloyed

دانلود

pipe line valves

دانلود

Gasket

دانلود

SRP

دانلود

ESP

دانلود

Mechanical Seal

دانلود

Test Information