مدارک مورد نیاز2019-11-18T12:23:30+03:30

مدارک لازم برای درخواست گواهینامه کیفیت

1.

اساسنامه

2.

تصویر روزنامه رسمی و آگهی آخرین تغییرات شرکت

3.

تصویر گواهینامه ISO 9001 (در صورت وجود)

4.

فرم پرسشنامه صدور گواهی محصول

5.

مشخصات فنی محصول (ها)

6.

اطلاعات آزمون محصول (ها)