تلفن:‌ 88709322 | فکس:‌ 88729462|info@ipicb.ir
طرح گواهی محصول۱۳۹۸/۵/۲۰ ۹:۵۸:۵۱

۱-    اصطلاحات و تعاريف

۱-۱-    گواهی کردن: انجام ارزیابی و تایید انطباق شخص ثالث به صورت بی طرفانه است که برآورده شدن الزامات مشخص شده به اثبات رسیده است.

۲-۱-     محصول: نتیجه یک فرایند می باشد.

در استاندارد ایران ایزو ۹۰۰۰ : ساال ۱۳۸۰ در مورد محصول چهار نوع کلی ذکر شده است:

۱-۲-۱-       خدمات (برای مثال حمل و نقل)

۲-۲-۱-       نرم افزار (برای مثال برنامه رایانه ای، فرهنگ لغت)

۳-۲-۱-       سخت افزار (برای مثال قطعات مکانیکی موتور)

۴-۲-۱-       مواد فراوری شده  (برای مثال روغن­های روان کننده)

بسیاری از محصولات متشکل از اجزایی هستند که متعلق به انواع کلی مختلفی از محصول می­باشند.این که یک محصول خدمت، نرم افزار، سخت­ افزار یا مواد فراوری شده نامیده شود، به جزء غالب آن بستگی دارد. محصولات نتایج فرایندهای طبیعی مانند پرورش گیاهان و تشکیل سایر منابع طبیعی را نیز شامل می شود.

۳-۱-   سیستم گواهی کردن: متشکل از مقررات، روش­های اجرایی و مدیریت برای انجام گواهی کردن می باشد.

۴-۱-   طرح گواهی کردن: سیستم گواهی کردن مرتبط با محصولات مشخص شده که در مورد آنها الزامات مشخص شده، مقررات مشخص و روش های اجرایی یکسانی اعمال می شود.

۵-۱-   مالک طرح: شخص یا سازمان مسئول در خصوص ایجاد و برقرار نگه داشتن یک طرح گواهی کردن خاص. در اینجا مالک طرح، نهاد صدور گواهینامه انجمن نفت ایران می باشد.

۶-۱-   مورد ارزیابی انطباق: هر گونه ﻣﻮاد ﺧﺎص، محصول، نصب، فرآیند، سیستم، شخص یا نهادی که در خصوص آن ارزیابی انطباق اجراء شده است را در بر می­ گیرد. در این طرح منظور از مورد ارزیابی انطباق، یک محصول، یک بهر از محصول، فرایند تولید محصول می باشد. خدمت در تعریف محصول نهفته است.

۷-۱-   کارفرما: سازمان یا شخص مسئول در برابر یک نهاد، برای حصول اطمینان از برآوردن الزامات گواهی کردن و الزامات محصول می باشد. در این مدرک کارفرما همان درخواست کننده گواهینامه است.

۸-۱-   انتخاب: فعالیت­های طرح ریزی و آماده سازی به منظور جمع آوری یا تولید همه اطلاعات و دروندادهای مورد نیاز برای مرحله “تعیین” می­باشد.

۹-۱-   تعیین: شامل برخی یا همه فعالیت­ های ارزیابی انطباق مانند آزمون، بازرسی، ارزیابی طراحی، ارزیابی خدمات و فرایندها و ممیزی برای فراهم آوری اطلاعات، با توجه به الزامات محصول به عنوان درونداد به مرحله “بازنگری” می باشد.

۱۰-۱-  بازنگری: تعیین مناسب بودن، کفایت یا اثربخشی یک مورد برای دست­یابی به اهداف تعیین شده.

۱۱-۱-  تصمیم گیری: قبول یا عدم قبول نتایج حاصل از تعیین و بازنگری برای صدور، تمدید، گسترش یا کاهش دامنه، تعلیق و یا ابطال گواهینامه کیفیت، می باشد.

۱۲-۱-  تایید انطباق: صدور بیانیه انطباق (اعطاء گواهینامه و نشان کیفیت) براساس تصمیم اخذ شده متعاقب بازنگری است مبنی بر اینکه برآورده شدن الزامات مشخص شده، اثبات شده است.

۱۳-۱- بازبینی: (درصورت نیاز) تکرار نظام­ مند فعالیت­ های ارزیابی انطباق به عنوان مبنایی برای حفظ اعتبار بیانیه انطباق (گواهینامه و نشان کیفیت) می باشد.

۲-  سیستم گواهی کردن

۱-۲-   کلیات

سیستم گواهی کردن نهاد، شامل ۳ طرح گواهی کردن مطابق جدول ۱ می باشد.

جدول ۱- سیستم گواهی کردن نهاد(IPICB)  مطابق استاندارد ISO/IEC 17067

 فعالیت هاطرح نوع ۱-الف
گواهی کردن یک محصول
طرح نوع ۱-ب
گواهی کردن یک بهر محصول
طرح نوع ۵
گواهی کردن خط تولید
۱- انتخابتکمیل فرم پرسشنامه کارفرما و مشخص نمودن اطلاعات ذیل:
- مورد ارزیابی انطباق (نام و نوع محصول)
- معیار ارزیابی انطباق (استاندارد ویژگی محصول، استاندار سیستم مدیریت)
- گستره ارزیابی انطباق (طراحی، تولید، خدمات پس از فروش)
***
۲- تعیینانجام یک یا چند فعالیت زیر بر اساس اطلاعات اظهار شده در مرحله انتخاب
......................................
- آزمون
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
- بازرسی
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
- ممیزی سیستم مدیریت کیفیت


*
______________

______________


*
______________
*
______________


*
______________
*
______________
*
۳- بازنگریبررسی شواهد انطباق بدست آمده از مرحله تعیین برای احراز اینکه آیا الزامات مشخص شده، برآورده شده است.***
۴- تصمیم گیریاتخاذ یکی از تصمیمات زیر در مورد گواهی کردن بر اساس نتایج بدست آمده:
- اعطاء گواهینامه
- حفظ گواهینامه
- افزایش دامنه (گسترش)
- کاهش دامنه (محدود کردن)
- تعلیق گواهینامه
- ابطال گواهینامه
***
۵- تایید انطباقالف- صدور گواهینامه کیفیت
________________________________________
ب- اعطای حق استفاده از گواهینامه کیفیت
________________________________________
ج- صدور گواهینامه کیفیت برای یک بهر از محصولات
________________________________________
د- اعطاء حق استفاده از نشان کیفیت
*
_______________
*
_______________

_______________
*
_______________
*
_______________
*
_______________
*
*
_______________
*
_______________

_______________
*
۶- بازبینیالف- آزمون یا بازرسی نمونه ها از بازار
_________________________________________
ب- آزمون یا بازرسی نمونه ها از کارخانه
_________________________________________
ج- ارزیابی تولید، ارائه خدمت یا اجرای فرایند
_________________________________________
د- ممیزی سیستم مدیریت در تلفیق با آزمون ها یا بازرسی های تصادفی
*
_______________
*
_______________
*
_______________
*

یک طرح گواهی کردن در حالت کلی، متشکل از شش (۶) مرحله زیر  است:

۱-۱-۲-  انتخاب

انتخاب شامل اقدامات زیر است:

–   مشخص نمودن الزامات محصول بر اساس استانداردها و سایر مدارک فنی مرتبط مطابق با دامنه طرح گواهی کردن

–   مشخص نمودن گستره گواهی کردن

–   مشخص نمودن عناصر فرایند تولید و سیستم مدیریت که باید به ترتیب بازرسی و ممیزی شود

–   مشخص نمودن آزمون­هایی که باید بر روی محصول انجام شود

–  مشخص نمودن اقدامات و معیارهایی که باید این اقدامات بر اساس آن انجام شود (الزامات قابل کاربرد استاندارد ISO/IEC 17021‌ برای ممیزی سیستم مدیریت، الزامات قابل کاربرد ISO/IEC 17020‌ برای بازرسی و الزامات قابل کاربرد ISO/IEC 17025‌ برای آزمون)

–  مشخص نمودن روش نمونه برداری و تواتر آن

۲-۱-۲–    تعیین

–           آزمون محصول

–           بازرسی خط تولید

–           ممیزی سیستم مدیریت کیفیت

۳-۱-۲-     بازنگری نتایج ارزیابی

۴-۱-۲-     تصمیم گیری در مورد گواهی کردن و تایید انطباق

۵-۱-۲-     تایید انطباق و کنترل استفاده از نشان کیفیت

۶-۱-۲-    بازبینی

–           آزمون و بازرسی نمونه های محصول از خط تولید/ بازار

–           بازرسی فرایند تولید و ممیزی سیستم مدیریت کیفیت

۲-۲- انواع طرح­های گواهی کردن در نهاد

۱-۲-۲- طرح نوع ۱-الف

این طرح برای گواهی کردن یک محصول تولید شده، مورد استفاده قرار می گیرد. این طرح مطابق جدول ۱ شامل فعالیت­ های ذیل می­باشد:

–         انتخاب

–         تعیین

–         بازنگری

–         تصمیم گیری

–         تایید انطباق

در این طرح، فعالیت­ های تعیین در مورد یک یا چند نمونه از محصول انجام می شود. پس از تایید انطباق، گواهینامه حق استفاده از نشان کیفیت در مورد نوع محصول، صادر و ویژگی­ های فنی محصول در آن شرح داده می شود. اقلام تولید شده بعدی تحت پوشش تایید انطباق انجام شده توسط نهاد نمی باشند. نمونه­ های گواهی شده تنها معرف اقلام تولید شده بعدی هستند و کارفرما می تواند گواهینامه را برای محصولاتی که مطابق با نوع گواهی شده، تولید شده اند، مورد اشاره قرار دهد.

۲-۲-۲-  طرح گواهی کردن نوع ۱-ب

این طرح برای گواهی کردن تمامی یک بهر تولیدی محصولات بوده و مطابق جدول ۱ شامل فعالیت­ های ذیل می­باشد:

–         انتخاب

–         تعیین

–         بازنگری

–         تصمیم گیری

–         تایید انطباق

در فعالیت تعیین، ممکن است نسبتی از اقلام بهر و یا تمام اقلام موجود در بهر تولیدی مورد آزمون قرار گیرد که این موضوع بر مبنای همگنی اقلام در بهر و در صورت اقتضا، به کارگیری طرح نمونه برداری انجام می­شود. درصورت مثبت بودن نتایج فعالیت­ ها، همه اقلام در بهر گواهی شده و گواهینامه حق استفاده از نشان کیفیت برای محصولات صادر می شود.

۳-۲-۲-  طرح نوع ۵

این طرح برای گواهی کردن خط تولید محصولات یک کارفرما بوده و مطابق جدول ۱ شامل فعالیت­ های ذیل می­باشد:

–         انتخاب

–         تعیین

–         بازنگری

–         تصمیم گیری

–         تایید انطباق

–         بازبینی

بخش بازبینی در این طرح شامل ارزیابی دوره ­ای سیستم مدیریت کیفیت، فرایند تولید و نمونه برداری دوره­ ای محصول از خط تولید و بازار برای انجام فعالیت­های “تعیین” می باشد تا بررسی شود اقلامی که متعاقب تایید انطباق اولیه تولید شده اند، الزامات مشخص شده را برآورده می کنند. این فعالیت تحت عنوان ارزیابی مراقبتی اولیه در فواصل ۹ الی ۱۲ ماه پس از ارزیابی اولیه و ارزیابی مراقبتی ثانویه ۲۱ الی ۲۴ ماه پس از ارزیابی اولیه انجام می شود.

پس از تایید انطباق، گواهینامه حق استفاده از نشان کیفیت برای محصولات تولید شده از خط تولید کارفرما صادر می شود.

۳-۲-  چرخه صدور گواهینامه کیفیت و فعالیت­ های مرتبط

شرح کلی فرایند صدور گواهینامه کیفیت مطابق با طرح نوع ۵، به تفصیل در ادامه آمده است. فرایند مربوط به طرح نوع ۱-الف و ۱-ب نیز مشابه طرح ۵ می باشد با این تفاوت که برخی فعالیت­ها مطابق جدول ۱ را شامل نمی شود. شمای کلی فرایند در برگه صدور گواهی کیفیت با نام مراحل صدور گواهی در سایت نهاد ارائه شده است. خدمات نهاد برای تمامی درخواست کنندگانی که فعالیت­ های آنها در دامنه کاربرد نهاد قرار دارد، قابل ارائه بوده و اطلاعات و مدارک مورد نیاز جهت ارائه درخواست از طریق سایت نهاد به آدرس IPICB.ir در دسترس عموم قرار می گیرد.

۱-۳-۲- درخواست صدور گواهینامها

کارفرما مطابق فرم پرسشنامه صدور گواهینامه اطلاعات مورد نیاز برای ارائه درخواست به نهاد را اظهار می نماید. فهرست محصولاتی که در دامنه عملکرد نهاد قرار دارد در برگه صدور گواهی کیفیت با نام دامنه عملکرد نهاد در سایت نهاد ارائه شده است. در صورتی که محصول مورد درخواست در لیست ذکر شده موجود نباشد، مسئولیت انتخاب استاندارد یا اظهار مشخصات فنی محصول مطابق با الزامات نهاد بعهده کارفرما می باشد. همچنین کارفرما باید گستره گواهی کردن شامل طراحی، تولید و خدمات پس از فروش را به ازاء هر محصول مورد درخواست در فرم پرسشنامه اظهار نماید.

لازم است کارفرما مدارک زیر را به نهاد ارائه نماید.

  • اساسنامه شرکت؛
  • تصویر روزنامه رسمی و آگهی آخرین تغییرات شرکت؛
  • نظامنامه کیفیت؛
  • تصویر گواهینامه ISO 9001 (در صورت وجود)
  • فرم پرسشنامه صدور گواهی محصول
  • مشخصات فنی محصول (ها)

اطلاعات آزمون محصول (ها)

مدارک توسط نهاد مورد بررسی قرار می گیرد و در صورت نیاز اطلاعات تکمیلی از کارفرما دریافت می گردد. ارسال مدارک و تکمیل پرونده می تواند در دو مرحله صورت پذیرد. (در مرحله اول پرسشنامه و مشخصات فنی محصول الزامی است).

نهاد کلیه درخواست ­های ارائه شده از کارفرمایان را مورد بررسی قرار می دهد. شرایط عدم پذیرش درخواست و ادامه فرایند گواهی کردن شامل موارد ذیل می باشد:

–         عدم ارائه مدارک اعلام شده از سوی نهاد و در نتیجه عدم تکمیل پرونده در بازه زمانی مقرر

–         عدم پرداخت هزینه های گواهی کردن

–         نقض قوانین و ضوابط نهاد

–         مشارکت کارفرما در فعالیت های غیرقانونی

–         داشتن سابقه عدم انطباق­ های تکراری مربوط به الزامات محصول/گواهی کردن

۲-۳-۲-    امکان سنجی پذیرش درخواست

بر اساس مدارک و اطلاعات اظهار شده از سوی کارفرما، نهاد امکان سنجی پذیرش درخواست را انجام می دهد.

در مرحله امکان سنجی مطابقت استانداردهای مورد درخواست کارفرما با لیست دامنه عملکرد نهاد (در سایت نهاد، در برگه صدور گواهی کیفیت با نام دامنه عملکرد نهاد) بررسی می گردد. در غیر اینصورت، در مورد معیار مورد ارزیابی با کارفرما توافق می شود.

مسئولیت انتخاب هر استاندارد یا معیاری، با کارفرما بوده و چنانچه درخواست صدور گواهینامه در دامنه ای خارج از دامنه کاری نهاد باشد، نهاد تنها در صورت اثبات توانمندی و دسترسی به منابع مورد نیاز و سنجش حالات زیر پس از تایید معاون اجرایی نهاد، نسبت به پذیرش این دسته از درخواست­ ها اقدام می نماید.

در صورتی که محصولات درخواستی کارفرما فاقد استاندارد ملی یا بین المللی باشد و کارفرما درخواست صدور گواهینامه بر اساس مشخصات فنی خاصی را داشته باشد، واحد فنی پس از بررسی مشخصات فنی مورد درخواست و هم چنین روش های بازرسی و آزمون اظهار شده توسط کارفرما، درباره کفایت اطلاعات ارائه شده جهت انجام ارزیابی اعلام نظر می نماید.

در انجام امکان سنجی با توجه به محصولات و استانداردهای درخواستی کارفرما، گستردگی سایت و تعداد کارکنان کارفرما و سایر عوامل، نفر روز پیش بینی شده ای برای ارزیابی محاسبه می شود که یکی از مبانی عقد قرارداد خواهد بود.

۳-۳-۲ عقد قرارداد

کارفرما به انضمام قرارداد، مدارک ذیل را نیز دریافت می دارد:

– فرم تعرفه خدمات ارزیابی : این فرم شامل ریز هزینه های گواهی کردن می باشد که مطابق جدول ۲ محاسبه می شود. (در صورت درخواست)

– قوانین اجرایی نهاد در خصوص شرایط عمومی صدور گواهینامه کیفیت محصولات و خدمات: این پیوست شامل تعهدات و حقوق کارفرما و نهاد در طول دوره ۳ ساله اعتبار گواهینامه می باشد.

– قوانین اجرایی نهاد جهت استفاده از گواهینامه و نشان کیفیت : این راهنما شامل قوانین نهاد در خصوص استفاده از گواهینامه و نشان کیفیت می باشد که کارفرما ملزم به رعایت آن است.

– فرم تعهدنامه کارفرما: با امضا این فرم کارفرما پذیرش کلیه قوانین و ضوابط نهاد را تعهد می نماید.

درصورت تمایل کارفرما به ادامه کار، لازم است قرارداد و ضمائم آن به تایید کارفرما رسیده و نسخه مهر و امضا شده به نهاد ارائه گردد.

۴-۳-۲-    برنامه ­ریزی ارزیابی

برنامه­ ریزی ارزیابی توسط نهاد انجام و به کارفرما اعلام می گردد. نهاد در برابر کلیه اقدامات مشمول طرح گواهی کردن مانند نمونه برداری، آزمون، فرایند تولید و سیستم مدیریت و بازبینی محصول مسئول است.

 برنامه ارزیابی شامل اطلاعات زیر می باشد:

–         نوع محصول

–         استانداردهای مرتبط با الزامات محصول

–         روش نمونه برداری (در صورت نیاز)

–         رویه بازرسی فرایند تولید

–         آزمون­های محصول

–         دامنه ممیزی سیستم مدیریت کیفیت

–         افراد انجام دهنده ارزیابی

–         زمان­بندی انجام ارزیابی

تیم ارزیابی متشکل از افراد زیر می باشد که تعداد و تخصص ایشان مطابق با درخواست کارفرما تعیین می گردد.

–         سرارزیاب

–         ممیز (ممیزی سیستم مدیریت کیفیت)

–         بازرس ‌(بازرسی فرایند تولید محصول)

–         کارشناس فنی (آزمون محصول)

–         ارزیاب ISO/IEC 17025‌ (در صورتی که آزمایشگاه انجام دهنده آزمون محصول، فاقد گواهینامه تایید صلاحیت بر اساس استاندارد ISO/IEC 17025‌ باشد.)

–         ناظر (نماینده نهاد)

در انتخاب تیم ارزیابی از افراد حقیقی مطابق روش اجرایی مدیریت کارکنان و اشخاص حقوقی مطابق روش اجرایی ارزشیابی و استفاده از پیمانکاران فرعی استفاده می­ شود.

۵-۳-۲-    انجام ارزیابی

۱-۵-۳-۲-    ارزیابی سیستم مدیریت کیفیت

نهاد و یا پیمانکار فرعی در انجام این بخش از ارزیابی، الزامات استاندارد ISO/IEC 17021‌ را برآورده می نماید. در ارزیابی سیستم مدیریت کیفیت، عناصر مهم و تاثیرگذار سیستم بر روی انطباق محصول، توسط ممیز/ممیزین ارزیابی می­شود.

عناصر کلیدی سیستم مدیریت که باید حتماَ مورد ارزیابی قرار بگیرد عبارتند از:

–     روش­ های اجرایی پوشش دهنده فرایندهای مورد ارزیابی (طراحی، تولید، خدمات پس از فروش) نظیر کنترل کیفیت، برون سپاری فرآیندها، شایستگی کارکنان که بر انطباق محصول موثر است؛

–    کنترل مدارک و سوابق در ارتباط با فرایندهای تولید و انطباق محصول؛

–   گواهینامه­ های سیستم مدیریت موجود و گزارش­ های ممیزی مرتبط؛

–   ممیزی­های داخلی و بازنگری مدیریت؛

–   روش اجرایی و سوابق مرتبط با محصولات نامنطبق، اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه؛

–    شناسایی، نشانه­ گذاری و بازاریابی محصولات تایید انطباق شده مطابق با الزامات و موافقنامه گواهی کردن.

ارزیابی سیستم مدیریت بسته به نوع سیستم مدیریت کیفیت مستقر شده توسط کارفرما، بر اساس یکی از معیارهای زیر قابل انجام است:

–          استاندارد ISO 9001

–          استاندارد  ISO/TS 29001

–          استاندارد API Q1/Q2

در صورتی که کارفرما گواهینامه انطباق مطابق هیچ یک از معیارهای فوق نداشته باشد، معیار ارزیابی، استاندارد ISO 9001‌ خواهد بود مگر آنکه کارفرما معیار دیگری را انتخاب نماید.

۲-۵-۳-۲–   ارزیابی فرایند تولید (بازرسی تولید محصول)

نهاد و یا پیمانکار فرعی در انجام این بخش از ارزیابی، الزامات استاندارد ISO/IEC 17020‌ را برآورده می نماید. ارزیابی فرایند تولید شامل مشاهده و بررسی مستقیم خط تولید و مصاحبه با کارکنان بخش تولید و نمونه برداری از خط تولید (درصورت نیاز) توسط بازرس/ بازرسین تیم ارزیابی می­باشد. بازرسی فرایند تولید محصول، مطابق استاندارد ویژگی­های محصول (API, ASTM, ASME, ISO, ..) باید موارد زیر را اثبات نماید:

–   کارفرما تسهیلات، تجهیزات و کارکنان لازم برای انجام وظایف مرتبط با تولید در انطباق با الزامات محصول را دارا می­باشد.

–  کنترل کیفیت محصول از دریافت ورودی ­ها تا فرایند تبدیل و ارائه محصول نهایی مطابق با الزامات گواهی کردن انجام می­شود.

–    کارفرما قابلیت شناسایی و جداسازی محصولات نامنطبق و حفظ قابلیت ردیابی محصول را مطابق با الزامات گواهی کردن دارا می ­باشد.

۳-۵-۳-۲-   آزمون محصول

نهاد و یا پیمانکار فرعی در انجام این بخش از ارزیابی، بخشی از الزامات استاندارد ISO/IEC 17025‌ را برآورده می نماید.

برای آزمون لازم است کارفرما شایستگی و توانمندی مدیریت پایش، اندازه گیری و آزمون محصولات حین و پس از تولید را مطابق با الزامات محصول، دارا ­باشد.

۱-۳-۵-۳-۲-  نمونه برداری

درصورت نیاز به انجام نمونه ­برداری پیش از انجام آزمون، پروتکل نمونه ­برداری توسط واحد فنی تعیین و در اختیار تیم بازرسی قرار می­گیرد. در این صورت نمونه باید نماینده کل خط تولید یا گروه محصولات مورد ارزیابی باشد.

۲-۳-۵-۳-۲-  انجام آزمون

انجام آزمون بر روی محصول بر اساس الزامات استاندارد ویژگی­های محصول انجام می شود. آزمون ممکن است در آزمایشگاه شخص ثالث یا آزمایشگاه کارفرما با رعایت شرایط زیر انجام شود:

–  آزمایشگاه در دامنه آزمون­های محصول بر اساس الزامات استاندارد ISO/IEC 17025  تایید صلاحیت شده و دارای گواهینامه تایید صلاحیت باشد.

–  نهاد، شایستگی آزمایشگاه را توسط سرارزیاب/ ارزیاب ISO/IEC 17025 ارزیابی نموده و انجام آزمون در حضور سرارزیاب/کارشناس فنی نهاد انجام شود.

در صورت انجام آزمون در آزمایشگاه کارفرما، حضور یک یا چند نفر از افراد ذیل حین انجام آزمون الزامی است:

  • حضور سرارزیاب/ ارزیاب ISO/IEC 17025‌
  • حضور کارشناس فنی متخصص در زمینه آزمون­های محصول مطابق استاندارد ویژگی­های مرتبط
  • حضور ناظر نهاد

۶-۳-۲-    اعلام نتیجه ارزیابی

یافته های ارزیابی در ۴ گروه دسته بندی شده و به کارفرما ابلاغ می گردد:

۱-۶-۳-۲- توصیه ها/فرصت های بهبود: یافته هایی است که توسط تیم ارزیابی به منظور بهبود سیستم مدیریت و فرایند تولید محصول به کارفرما توصیه می شود. انجام توصیه ها برای کارفرما الزامی نیست اما می تواند در فرایند بهبود مستمر سیستم مدیریت کارفرما لحاظ شود.

۲-۶-۳-۲- عدم انطباق­های جزئی: برآورده شدن ناقص الزام به نحوی که اثربخشی سیستم مدیریت و کیفیت محصول را بطور مستقیم متاثر ننماید. این عدم انطباق ها در گزارش ارزیابی ثبت شده، به کارفرماگزارش می شود وکارفرما می تواند تا زمان ارزیابی بعدی به این عدم انطباقها پاسخ دهد. بدیهی است کفایت و اثربخشی اقدامات انجام شده در ارزیابی بعدی مورد پیگیری قرار می گیرد و در صورت عدم رفع این عدم انطباق ها به درجه مهم ارتقا می یابند

۳-۶-۳-۲-عدم انطباق­های مهم: برآورده شدن الزام بصورت ناقص به نحوی که بر سیستم مدیریت تاثیرگذار بوده و باید با انجام اقدام اصلاحی در زمان مقرر به آن پاسخ داده شود. در صورتی که ماهیت عدم انطباق کیفیت محصولات تولیدی یا خدمات ارائه شده را تهدید نماید، به منظور اطمینان از اثربخشی اقدام اصلاحی انجام شده، ممکن است نیاز به انجام ارزیابی انطباق پیگیری باشد. حداکثر زمان برای انجام اقدامات اصلاحی و بستن عدم انطباق­ها ۳ ماه است.

۴-۶-۳-۲-عدم انطباق­های بحرانی: برآورده نشدن الزام به نحوی که سیستم درک نشده یا استقرار نیافته باشد. این نوع عدم انطباق مستقیما محصول را متاثر کرده، منجر به تولید محصول نامنطبق می­شود به نحوی که عدم انطباق شناسایی نشده و اقدام اصلاحی برای آن صورت نگرفته است. در مواجهه با این عدم انطباق فرایند ارزیابی انطباق و صدور گواهینامه تعلیق شده و کارفرما پس از کسب آمادگی لازم، می­تواند مجددا درخواست صدور گواهینامه بدهد.

۷-۳-۲-    گزارش ارزیابی

پس از انجام ارزیابی و اعلام نتایج، در روز ارزیابی گزارش اولیه ارزیابی توسط سرارزیاب تنظیم و به کارفرما اعلام می شود. پس از آن تیم های سیستم کیفیت، بازرسی و آزمون، ظرف مدت ۱۵ روز نسبت به ارائه گزارش ارزیابی به نهاد اقدام می نماید. این گزارشات در اختیار سرارزیاب قرار می گیرد.

اقدامات اصلاحی از سوی کار فرما انجام شده و مطابق با موعد مقرر توسط تیم ارزیابی بررسی می شود و در صورت تایید، گزارش نهایی توسط سرارزیاب تهیه و به نهاد ارائه می شود. این گزارش به همراه گزارشات ارزیابی هرگروه، به کمیته بازنگری نهاد ارجاع می گردد. یک نسخه از گزارش نهایی در اختیار کارفرما قرار داده می شود.

۸-۳-۲-    بازنگری

فعالیت بازنگری پس از تکمیل گزارش نهایی ارزیابی و تایید اقدامات اصلاحی انجام شده، انجام می­شود. هدف از این فعالیت بازنگری فرایند ارزیابی انطباق انجام شده می باشد تا مشخص شود آیا نتایج ارزیابی سیستم مدیریت، فرایند تولید و آزمون محصول، الزامات مشخص شده برای محصول را برآورده می کند. فعالیت بازنگری توسط فرد یا گروهی از افراد که در فعالیت تعیین نقش نداشته اند، انجام می­شود. چنانچه سوابق و شواهد ارزیابی مکفی باشد، توصیه در خصوص گواهی کردن انجام می­شود.

۹-۳-۲-  تصمیم­ گیری

تصمیم­ گیری توسط معاون اجرایی نهاد و با مشورت کمیته تصمیم­ گیری انجام می­شود. اعضاء کمیته تصمیم­ گیری نباید در فعالیت­های تعیین، نقش داشته و یا با کارفرمای تحت گواهی کردن تضاد منافعی داشته باشند. فعالیت تصمیم ­گیری در مورد انطباق محصول منجر به یکی از تصمیمات زیر می شود و در نهایت کارفرما از نتیجه تصمیم اتخاذ شده مطلع می­­گردد:

–         اعطاء گواهینامه کیفیت و حق استفاده از نشان کیفیت

–         حفظ گواهینامه

–         افزایش دامنه گواهینامه

–         کاهش دامنه گواهینامه

–         تعلیق گواهینامه

–         ابطال گواهینامه

۱-۹-۳-۲-   افزایش دامنه

در صورتی­که کارفرما مایل باشد دامنه گواهینامه را افزایش دهد، فرم پرسشنامه درخواست صدور گواهینامه را تکمیل و به نهاد ارائه می نماید. چنانچه در خواست افزایش دامنه برای انواع یا مدل­های دیگر محصول دارای الزامات ویژگی­های مشابه با محصولات گواهی شده می باشند، در این موارد به تناسب افزایش دامنه درخواستی، ممکن است بخشهایی از فرایند تولید و یا سیستم مدیریت مورد ارزیابی قرار نگیرد. در صورت تایید، دامنه گواهینامه افزایش یافته و گواهینامه جدید صادر می شود.

۲-۹-۳-۲-   تعلیق گواهینامه

کاربرد گواهینامه برای محصولات مشخص ممکن است به دلایل زیر برای یک بازه زمانی تعلیق شود:

–         در بازبینی عدم انطباق مهمی مشاهده شود که ماهیت آن نیاز به ابطال فوری گواهینامه نداشته باشد

–         در صورت استفاده نامناسب از گواهینامه یا نشان کیفیت (مانند تبلیغات سوء)

–         در صورت نقض طرح گواهی محصول یا روش­های اجرای نهاد

محصولات کارفرما در زمان تعلیق گواهینامه، گواهی شده تلقی نمی شوند و لذا کارفرما مجاز به استفاده از نشان و گواهینامه کیفیت محصولات خود نمی باشد.

ممکن است گواهینامه طی یک توافق دو طرفه بین کارفرما و نهاد برای یک بازه زمانی (مثلا عدم تولید محصول یا ….) تعلیق گردد. در صورت ارائه درخواست رسیدگی مجدد از سوی کارفرما، نهاد بسته به ماهیت مورد، ممکن است در زمان رسیدگی مجدد گواهینامه را تعلیق نماید.

نهاد شرایط لغو تعلیق را اعلام می نماید. در پایان دوره تعلیق، نهاد بررسی می کند که آیا شرایط لازم برای لغو تعلیق و اعطاء مجدد گواهینامه برآورده شده است یا خیر و در صورت تایید، تعلیق لغو و کارفرما مطلع می گردد. اعمال تعلیق و خاتمه تعلیق از طریق سایت نهاد به آدرس IPICB.IR اطلاع­رسانی عمومی می گردد.

۳-۹-۳-۲-   ابطال گواهینامه

در مواجهه با شرایط ذیل نهاد، گواهینامه را ابطال می نماید:

–         در ارزیابی بازبینی عدم انطباق با ماهیت بحرانی مشاهده گردد؛

–         کارفرما به تعهدات مالی خود عمل ننماید؛

–         کارفرما توافقات قرارداد را نقض نماید؛

–         در بازه زمانی تعلیق گواهینامه، کارفرما اقدامات اصلاحی مناسب انجام ندهد.

همچنین در شرایط زیر نهاد می تواند گواهینامه را ابطال نماید:

–         اگر کارفرما مایل به نگهداری و ابقاء گواهینامه نباشد؛

–         اگر استانداردها یا قوانین تغییر کنند و کارفرما نخواهد یا نتواند انطباق با الزامات جدید را برآورده نماید؛

–         اگر فعالیت کارفرما و تولید محصول متوقف شود.

در صورت ارائه درخواست رسیدگی مجدد از سوی کارفرما، نهاد بسته به ماهیت مورد، ممکن است در زمان رسیدگی مجدد گواهینامه را ابطال نماید.

پیش از ابطال گواهینامه، نهاد تصمیمات مرتبط با محصولات گواهی شده را در موارد ذیل اتخاذ می نماید:

–         آیا نشان کیفیت باید از روی کلیه محصولات تولید شده در یک بازه زمانی معین برداشته شود؛

–         آیا نیاز به اطلاع رسانی به مشتریان کارفرما می باشد؟

۱۰-۳-۲- تایید انطباق

گواهینامه کیفیت محصول براساس تصمیم اتخاذ شده در جلسه تصمیم گیری، مطابق “گواهی نامه حق استفاده از نشان کیفیت” صادر می­شود. بازه زمانی فرایند گواهی کردن از زمان انجام ارزیابی تا صدور گواهینامه بسته به دامنه عملکرد کارفرما، حجم کار، نوع عدم انطباق­های شناسایی شده و اقدامات اصلاحی مربوط به رفع عدم انطباقها از ۳ ماه تا ۶ ماه متغیر می باشد.

 گواهینامه کیفیت شامل اطلاعات زیر می باشد:

–               نام و نشانی نهاد

–               تاریخ و مکان اعطای گواهینامه

–               نام و نشانی کارفرما

–               دامنه شمول گواهی کردن (تعیین محصول، فرایند یا خدمت مورد گواهی، طرح گواهی کردن، استانداردها و دیگر مدارک حاوی الزامات شامل تاریخ انتشار که مطابقت محصول، فرایند یا خدمت بر مبنای آن ها قضاوت می شود.)

–               تاریخ انقضاء گواهینامه

–               هولوگرام و شماره شناسایی گواهینامه

–               نشان کیفیت

–               مهر برجسته و امضاء معاون اجرایی نهاد

به موجب گواهینامه کیفیت به محصولات گواهی شده مطابق طرح ۱-­الف، ۱-­ب و  طرح ۵ نشان کیفیت اعطاء می شود. نشان کیفیت به همراه شماره گواهینامه مرتبط برای هر کارفرما بصورت انحصاری اعطاء می گردد.

فهرست گواهینامه های صادر شده از سوی نهاد از طریق سایت نهاد به آدرس IPICB.IR اطلاع رسانی عمومی می گردد.

تکثیر گواهینامه توسط کارفرما تنها بصورت کامل (تمامی صفحات) مجاز می باشد مگر در مورد ذیل:

–    متقاضی نسخ گواهینامه تنها اطلاعات مربوط به بخشی از محصولات گواهی شده را درخواست نموده باشد؛

در این صورت کارفرما مجاز می باشد صفحه اول گواهینامه بانضمام صفحه/صفحات پیوست حاوی اطلاعات مورد درخواست متقاضی را تکثیر نماید.

۱۱-۳-۲- بازبینی

فعالیت بازبینی برای طرح نوع ۵ انجام می شود. هدف از این فعالیت اطمینان از تداوم قابلیت کارفرما در تولید محصول یا ارائه خدمت مطابق با الزامات تعیین شده می باشد. این فعالیت شامل یک یا ترکیبی از موارد زیر می باشد:

–         آزمون یا بازرسی نمونه ها از بازار

–         آزمون یا بازرسی نمونه­ ها از کارخانه

–         ارزیابی تولید، ارائه خدمت یا اجرای فرایند

–         ممیزی سیستم مدیریت در تلفیق با آزمون یا بازرسی­ های تصادفی

در ارزیابی بازبینی با توجه به ماهیت، پیچیدگی و حساسیت محصول و همچنین نتایج بدست آمده و عدم انطباق­های ثبت شده در ارزیابی اولیه (صدور)، فعالیت­هایی که باید انجام شوند، انتخاب می شوند. فعالیت­ هایی که در ارزیابی اولیه محصول انجام شده اند، طی دو ارزیابی مراقبتی که تا پایان دوره اعتبار گواهینامه انجام می شود، پوشش داده می شوند.

برای انجام ارزیابی بازبینی کارفرما می بایست لیست کلیه اقلام گواهی شده که تا کنون تولید کرده و در بازار توزیع نموده است را به همراه اطلاعات خریدار به نهاد اعلام نماید.

در مواردی که آزمون پیچیده و یا نمونه ­ها گران قیمت باشند، بازبینی می­تواند تنها شامل بازرسی نمونه و یا در تلفیق با آزمون­های شناسایی ساده باشد طوری­که اثبات کند محصول درانطباق با نمونه ­های آزمون شده است. فعالیت بازبینی کلیه فعالیت­های انتخاب، تعیین، بازنگری، تصمیم گیری و تایید انطباق را شامل می شود.

۴-۲-  تغییرات تاثیرگذار بر گواهی کردن

۱-۴-۲- تغییرات در الزامات محصول

زمانی که استاندارد یا سایر مدارک حاوی الزامات که بخشی از الزامات گواهی کردن می باشند، تغییر کند، مهلتی برای انطباق کارفرما با الزامات جدید محصول مطابق با تغییرات استانداردها تعیین می گردد.

 چنانچه این مهلت توسط سازمان نگارنده استاندارد مشخص شده باشد بعنوان مهلت مقرر برای کارفرمایان لحاظ می شود در غیر اینصورت نهاد با در نظر گرفتن عوامل زیر مهلتی را مقرر می نماید:

–         انطباق با الزامات قانونی یا قراردادی

–         فوریت در انطباق با الزامات محیط زیست، ایمنی و سلامتی

–         زمان مورد نیاز و هزینه های بروزرسانی تجهیزات و خط تولید محصول برای انطباق با الزامات جدید

–         میزان موجودی محصول و قابلیت ارتقاء به الزامات جدید

–         محدودیت­های عملیاتی نهاد

این مهلت توسط نهاد به کارفرمایان اطلاع­رسانی می گردد.

۲-۴-۲- تغییرات در طرح گواهی کردن

نهاد در صورت اعمال تغییرات زیر در طرح گواهی کردن، کارفرما را مطلع می نماید:

–         ضوایط یا روش­های اجرایی برای ارزیابی فرایند تولید یا ممیزی سیستم مدیریت کیفیت؛

–         شرایط اعطاء نشان کیفیت.

۳-۴-۲- تغییرات توسط کارفرما

کارفرما می­بایست نهاد را از هرگونه تغییر در محصول، خط تولید یا سیستم مدیریت که بر انطباق محصول تاثیرگذار است، مطلع نماید. نهاد در مورد نیاز به انجام آزمون، ارزیابی یا سایر بررسی ها در اثر تغییرات، تصمیم گیری می نماید. در این شرایط کارفرما مجاز به ارائه محصول تحت گواهینامه و نشان کیفیت نهاد نمی باشد تا زمانی­که نهاد این اجازه را صادر نماید.

۵-۲-  فعالیت ­های برون سپاری شده

نهاد بخشی از فعالیت ­های ارزیابی را به پیمانکاران فرعی دارای صلاحیت، برون سپاری می نماید. فعالیت­های بازنگری، تصمیم گیری و تایید انطباق قابل برون سپاری نمی باشد.

پیمانکاران فرعی دارای صلاحیت شامل نهادهای زیر می­باشند که مجاز به ارائه خدمات مشخص می­باشند:

–   نهادهای صدور گواهینامه (Certification Bodies) که دارای گواهینامه تایید صلاحیت بر اساس استاندارد ISO/IEC 17021‌ از نهاد تایید صلاحیت باشند. در غیر اینصورت می­بایست الزامات استاندارد مذکور راپیاده سازی نموده و توسط نهاد (IPICB) ارزیابی شده و حدنصاب امتیاز را کسب نموده باشند. ‌این نهادها مجاز به ارائه خدمات ممیزی سیستم مدیریت کیفیت می باشند. هم چنین نهاد می تواند از افراد حقیقی دارای صلاحیت در انجام ممیزی سیستم مدیریت کیفیت کارفرما استفاده نماید.

–   نهادهای بازرسی (Inspection Bodies) که دارای گواهینامه تایید صلاحیت بر اساس استاندارد ISO/IEC 17020‌ از نهاد تایید صلاحیت باشند. در غیر اینصورت می­بایست الزامات استاندارد مذکور راپیاده سازی نموده و توسط نهاد (IPICB) ارزیابی شده و حدنصاب امتیاز را کسب نموده باشند. ‌این نهادها مجاز به ارائه خدمات بازرسی محصول می باشند.

–   آزمایشگاه­ها (Laboratories) که دارای گواهینامه تایید صلاحیت بر اساس استاندارد ISO/IEC 17025‌ از نهاد تایید صلاحیت باشند. در غیر اینصورت می­بایست الزامات استاندارد مذکور راپیاده سازی نموده و توسط نهاد (IPICB) ارزیابی شده و حدنصاب امتیاز را کسب نموده باشند. ‌این نهادها مجاز به ارائه خدمات آزمون محصول می­باشند. نظارت بر انجام آزمون ها در محل کارفرما، با حضور کارشناس فنی (پیمانکار حقیقی نهاد) انجام می شود.

۶-۲-  شکایات و درخواست­های رسیدگی مجدد

فرایند رسیدگی به شکایات و درخواست­های رسیدگی مجدد نهاد در روش اجرایی مربوطه مدون شده است. این روش از طریق سایت IPICB.IR‌ قابل دسترسی عمومی می باشد. بعلاوه، کارفرما می بایست نهاد را از شکایات دریافت شده در خصوص محصولات گواهی شده و نتیجه رسیدگی به شکایات، مطلع نماید.

۷-۲-  محصولات نامنطبق

چنانچه به هر طریقی اعم از ارزیابی، بازبینی، دریافت شکایت و … نهاد از تولید و ارائه محصول نامنطبق به بازار مطلع گردد، گواهینامه تعلیق و ضمن اطلاع به کارفرما موضوع اطلاع رسانی عمومی می­گردد. تا زمان رفع کامل عدم انطباق و تایید نهاد، کارفرما حق استفاده از نشان کیفیت نهاد را ندارد.

۸-۲-  گزارش دهی به مالک طرح

با توجه به اینکه مالک طرح، نهاد صدور گواهینامه انجمن نفت ایران می باشد، لذا ضرورتی به ارائه گزارش به مالک طرح نمی باشد.

۹-۲- واگذاری اجرای طرح به پیمانکارفرعی

اجرای طرح بطور کامل به پیمانکار فرعی واگذار نمی­گردد. تنها بخشی از فعالیت تعیین، مطابق بند ۲-۵ قابل برون­سپاری می باشد. فعالیت­های بازنگری، تصمیم گیری و تایید انطباق قابل واگذاری به پیمانکاران فرعی نمی­باشد و همیشه توسط نهاد انجام می­شود.

۱۰-۲- بازاریابی

با توجه به اینکه مسئولیت نهاد صدور گواهینامه، ارزیابی محصولات کالاهای اولویت دار وزارت نفت می باشد و با توجه به آئین نامه ها و مصوبات وزارت نفت، درحال حاضر بازاریابی از طریق سایت نهاد، حضور در نمایشگاههای تخصصی نفت، شناسایی سازندگان تجهیزات نفتی و تماس با آنها انجام می شود.

۱۱-۲- ادعای متقلبانه در مورد گواهینامه

در زمان عقد قرارداد ارزیابی، به موجب سند “شرایط عمومی صدور گواهینامه کیفیت” و آیین نامه “استفاده از گواهینامه کیفیت انجمن نفت ایران” تعهدات کارفرما و قوانین و ضوابط استفاده از گواهینامه و نشان کیفیت نهاد به کارفرما ابلاغ می گردد. کارفرما با امضاء تعهدنامه نسبت به رعایت کلیه الزامات نهاد متعهد می گردد.

ارجاع نادرست به طرح گواهی کردن یا سوء استفاده از گواهینامه یا نشان کیفیت در تبلیغات، کاتالوگ­ها و … توسط کارفرما منجر به انجام اقدامات قانونی یا اصلاحی و یا اعلام تخلف از سوی نهاد می گردد.

در موارد سوء استفاده از گواهینامه و نشان کیفیت توسط کارفرما، باید اقدام اصلاحی متناسب را در تطابق با ISO Guide 27 اتخاذ نماید. در صورت سوء استفاده از گواهینامه یا نشان کیفیت، نهاد می­تواند گواهینامه را ابطال نماید.

۱۲-۲-  بی­طرفی و محرمانگی

خط مشی نهاد در ارتباط با بیطرفی و محرمانگی مدون شده و از طریق سایت نهاد به آدرس IPICB.IR‌ در دسترس عمومی قرار دارد. کلیه کارکنان نهاد و افراد دخیل در ارزیابی از طریق امضاء تعهدنامه نسبت به رعایت الزامات بیطرفی و محرمانگی در ارتباط با اطلاعات کارفرمایان متعهد می گردند.

کارکنان نهاد و افراد دخیل درفرایند گواهی کردن به هیچ عنوان مجاز به عکسبرداری و کپی برداری از اطلاعات، بدون کسب اجازه از کارفرما، نبوده و دریافت اطلاعات از کارفرما خارج از چارچوب تعریف شده نهاد اکیدا ممنوع می باشد. افشاء اطلاعات کارفرما توسط کارکنان و پیمانکاران نهاد به هر شکل ممنوع می باشد. اطلاعات بدست آمده از کارفرما از منابعی غیر از کارفرما (برای مثال شاکیان یا سازمانهای تعیین کننده مقررات) توسط نهاد محرمانه تلقی می گردد.

چنانچه نهاد به موجب قانون و یا طبق ترتیبات قراردادی مجاز به انتشار اطلاعات محرمانه کارفرما باشد، کارفرما بصورت مکتوب در مورد انتشار اطلاعات و همچنین اطلاعاتی که قرار است منتشر شود، مطلع می گردد.

 همچنین بیطرفی عملکرد نهاد از طریق ساز و کار صیانت از بیطرفی که در روش اجرایی مدیریت بیطرفی و محرمانگی مدون شده است، کنترل و پایش می­گردد.

بطور کلی اقدامات کنترلی نهاد برای کاهش و یا حذف ریسک های پیش بینی شده بی­طرفی و محرمانگی شامل موارد زیر می باشد:

۱-۱۲-۲-  تامین منابع مالی

نهاد صدور گواهی با تامین منابع مالی اولیه که به صورت غیر انتفاعی طبق آئین نامه ابلاغی وزیر محترم نفت از سوی وزارت نفت و انجمن نفت تامین شده است از ارتباط مالی مستقیم با متقاضیان انجام ارزیابی رها شده است. بدیهی است که به ازای خدمات ارزیابی از کارفرمایان هزینه دریافت می شود پس از عقد قرارداد و پرداخت هزینه توسط کارفرما، امکان برنامه‌ریزی و انجام ارزیابی مقدور می گردد.

نهاد به منظور پوشش بیمه مسئولیت،‌ صرفا از شرکت های بازرسی استفاده می کند که بیمه مسئولیت مدنی دارند. علاوه بر آن نهاد خدمات خود را از طریق شرکت های معتبر بیمه می نماید که فرآیند آن در دست پیگیری است.

هزینه انجام هر نوع ارزیابی طبق تعرفه مدون براورد می‌شود و از طریق سایت نهاد اطلاع رسانی عمومی می شود.

۲-۱۲-۲-  استقلال فرایند گواهی کردن

تنها تصمیم‌گیرنده در خصوص صدور گواهی‌نامه برای محصولات، فرآیندها و خدمات سازمان‌ها، کمیته تصمیم گیری نهاد صدور گواهینامه می‌باشد که در بند ۲-۳-۸ این سند تشریح شده است.

کارکنان تمام وقت و پاره‌وقت نهاد صدور گواهینامه بر اساس شرایط احراز و ارزیابی سوابق کاری، تجربی، تحصیلات، و مهارت‌ها انتخاب می شوند و فرآیند ارزیابی را انجام می‌دهند. هیچ یک از کارکنان دخیل در فرایندهای ارزیابی، بازنگری و تصمیم گیری، به هیچ عنوان در فعالیت‌هایی مانند همکاری با سازمان کارفرما یا سازمان‌های تحت مالکیت وی، مالکیت سهام در سازمان کارفرما، مشارکت در فعالیت‌های مشاوره، بازاریابی به همراه بهره‌مندی از کمیسیون عقد قرارداد با کارفرما و سایر فعالیت‌ها که بی‌طرفی فرایندها را تحت تاثیر قرار می دهد، شرکت نمی‌کنند.

۳-۱۲-۲-  عدم استفاده از منابع مشترک

منابع مشترک مورد استفاده بین نهاد صدور گواهینامه کیفیت و انجمن نفت، تنها محدود به استفاده از فضای فیزیکی انجمن نفت می باشد و بقیه منابع از قبیل کارکنان، سخت افزارها، مکان و تجهیزات، نرم‌افزارها و .. به صورت مستقل از انجمن نفت سازماندهی شده است.

۴-۱۲-۲-  کنترل ارتباطات

ریسک تمامی روابط مستقیم و غیر مستقیم نهاد با تمامی سازمان‌ها، ارگان‌ها، شرکت‌ها، اشخاص و سایر موجودیت‌های حقوقی و حقیقی کنترل می­گردد. نوع روابط با سازمان ارائه دهنده خدمات و محصولات به نهاد، بررسی، کنترل و شفاف‌سازی می گردد.

قبل از برقراری رابطه با هر نوع سازمانی که ارائه کننده خدمات موثر بر کیفیت فرآیند صدور گواهی‌نامه کیفیت می‌باشد (مانند پیمانکاران خدمات ممیزی، بازرسی و آزمون)، احراز صلاحیت و تعارض منافع افراد مورد ارزیابی قرار می گیرد.

۵-۱۲-۲-  منع ارائه خدمات مشاوره

نهاد صدور گواهینامه تحت هیچ عنوان به صورت مستقیم یا غیرمستقیم (باواسطه/بی‌واسطه) خدمات مشاوره به ارگان‌، نهاد، سازمان‌ و یا شرکت‌های فعال و غیر فعال که قصد مشاوره، طراحی، ساخت، اجرا، نصب، ارائه خدمات پس از فروش و نگهداری محصولات و یا انتقال دانش را داشته باشند، ارائه نمی نماید.

نهاد صدور گواهی‌نامه به کارفرما، سازمان ارائه کننده خدمات مشاوره، را توصیه ننموده و یا به نحوی وی را به سوی آن راهنمایی نمی نماید. نهاد تحت هیچ عنوان، فردی را به عنوان مشاور به کارفرما توصیه نمی نماید.

نهاد صدور گواهینامه به هیچ نحو ارگان‌، نهاد، سازمان‌ و یا شرکت‌های فعال و غیرفعال که خدمات مشاوره می‌دهند، را مدیریت نمی نماید یا در آن‌ها سرمایه‌گذاری نکرده یا بخش یا همه آنها را به مالکیت خود درنمی آورد. همچنین کارفرما را تحت هر عنوان از قبیل آماده‌سازی، ایجاد ارزش افزوده و غیره ممیزی داخلی نمی کند.

مدیران (پاره‌وقت/تمام وقت‌)، مشاوران (پاره‌وقت/تمام وقت‌)، ارزیابان و کارکنان نهاد صدور گواهینامه، به هیچ عنوان خدمات مشاوره، طراحی، ساخت، اجرا، نصب، ارائه خدمات پس از فروش و نگهداری محصولات و یا انتقال دانش به کارفرما­ی تحت ارزیابی را انجام نمی دهند.

۶-۱۲-۲- محدودیت خدمات آموزشی

نهاد صدور گواهی­نامه می‌تواند بدون هیچ محدودیتی دوره ­های آموزشی را به صورت عمومی برگزار نماید.

درصورت اجرای دوره های اختصاصی در محل کارفرما، مدرس دوره‌ آموزشی نمی‌توانند تا ۲ سال آینده در ارزیابی شرکت‌هایی که دوره ‌آموزشی اختصاصی برای آنها برگزار شده است، شرکت داشته باشد یا عضو کمیته بازنگری یا تصمیم گیری درمورد آن کارفرما باشد.

۷-۱۲-۲-  رعایت الزامات بی‌طرفی برای اشخاص حقیقی و حقوقی دخیل در فرایند ارزیابی:

الزامات بی‌طرفی برای کارکنان دخیل در ارزیابی و ممیزی برای منابع درون و برون‌سازمانی مطابق با روش اجرایی مدیریت بی طرفی و محرمانگی بررسی می شود. همچنین سوابق کاری افراد کاندید تیم ارزیابی از طریق مطالعه رزومه و پرسش از فرد، بررسی می شود تا به منظور اجتناب از ریسکهای بیطرفی، در انتخاب تیم ارزیابی از این افراد استفاده نشود.