قوانین اجرایی نهاد جهت استفاده از گواهینامه و نشان کیفیت۱۳۹۸/۲/۱۷ ۱۴:۰۲:۵۸

 شکل ظاهری نشان کیفیت

نشان کیفیت نهاد برای هریک از فعالیت های تائید انطباق شده به قرار نشان داده شده در زیر می باشد:

استفاده از نشان کیفیت در ابعاد ۴×۳ cm می باشد و هرگاه نشان کیفیت کوچک یا بزرگ شود بایستی متناسب با آن ابعاد باشد، توصیه می شود که استفاده از نشان کیفیت در سربرگ ها و بروشورها حتی المقدور با ابعاد فوق انجام گیرد و سعی شود که زمینه استفاده پررنگ یا نا مناسب نباشد تا حتی المقدور نشان کیفیت به صورت خوانا مشخص شود لیکن هرگاه استفاده از نشان کیفیت در زمینه مشکی یا پررنگ مورد نیاز بود می توان از آن با کادر زمینه سفید استفاده نمود.

الف

نشان کیفیت برای کارفرمای متقاضی ارزیابی انطباق یک محصول ویژه

Bronze

ب

نشان کیفیت برای کارفرمای متقاضی ارزیابی انطباق بهر

Silver

پ نشان کیفیت برای کارفرمای متقاضی ارزیابی انطباق خط تولید محصولات

Gold

 استفاده از نشان کیفیت

کارفرمایان تائید انطباق شده مجازند در موارد زیر از نشان کیفیت نهاد استفاده نمایند:

الف ) بر روی محصولات و بسته بندی محصولات تحت دامنه گواهینامه

ب ) در سایت های اینترنتی و مکاتبات الکترونیکی تبلیغاتی در مورد محصولات تحت دامنه گواهینامه

ج ) بروشورها و هرگونه مجلات چاپی یا الکترونیکی ، تابلو ها و آگهی های تبلیغاتی با قید محصولات تحت گواهینامه

د) گزارش های صادره در مورد محصولات تحت گواهینامه

یادآوری۱: در صورتی که کارفرمای تائید انطباق شده لازم بداند که از نشان کیفیت مربوطه تک رنگ استفاده نماید، بایستی نرم افزار چاپ را روی Grayscale قرار دهد.

یادآوری ۲: در مواردی که  کارفرمای تائید انطباق شده، لازم بداند که از نشان کیفیت مربوط به خود به صورت مهر یا مهر برجسته استفاده نماید، علاوه بر رعایت موارد Grayscale تنها می تواند از آن مهر در محل های مجاز در این دستورالعمل استفاده نماید.

  مقررات استفاده از نشان کیفیت

 • کارفرمایان تائید انطباق شده تنها می توانند از نشان کیفیت مربوط به خود که دارای شماره ثبت منحصر به فرد می باشد، استفاده نمایند.
 • به منظور استفاده از حقوق برخورداری از ارجاع به گواهینامه انطباق و استفاده از نشان کیفیت، کارفرمایان تایید انطباق شده باید حائز شرایط مشروح زیر باشد:

الف) دارای یک گواهینامه انطباق معتبر از نهاد، در دامنه مشخص شده در گواهینامه باشند.

ب ) مجوز استفاده از گواهینامه مذکور را از نهاد دریافت نموده باشند. این مجوز به همراه گواهینامه انطباق ارائه می شود.

ج ) به ضوابط اعلام شده از سوی نهاد و الزامات استاندارد مربوط به موضوع تایید انطباق شده پایبند باشند.

 استفاده از نشان کیفیت هنگام فراخوانی و یا استرداد گواهینامه انطباق

 • نهاد می تواند در موارد نقض هرگونه مفاد این دستورالعمل یا دیگر الزامات مرتبط تایید انطباق منجر به صدور گواهینامه از سوی کارفرما، و نیز تعلیق یا ابطال گواهینامه، نسبت به فراخوانی آن اقدام نماید.
 • در طول زمان فراخوانی تا تصمیم گیری نهایی تمام یا قسمتی از گواهینامه انطباق، کارفرما باید هرگونه تخطی اعلام شده در فراخوان را که مستقیماً مرتبط با این گونه مقررات، گواهینامه انطباق و یا دامنه شمول گواهینامه انطباق باشند، متوقف نماید تا منجر به ابطال و تقاضای استرداد گواهینامه انطباق و نشان کیفیت نگردد.
 • فراخوانی نشان کیفیت و گواهینامه انطباق می تواند به دلایل استفاده خلاف از نشان کیفیت و استفاده خارج از دامنه مجاز نیز باشد. مانند مقررات تعلیق یا ابطال

 موارد ممنوعیت استفاده از نشان کیفیت

 • هرگونه استفاده از نشان کیفیت به عنوان گواهی امضاء در مدارک ممنوع است.
 • درصورت خاتمه یافتن اعتبار گواهینامه انطباق، کارفرما باید کلیه ارجاعات مربوط به گواهینامه انطباق خود را متوقف نماید، به عبارت دیگر، باید در اسرع وقت نسبت به متوقف نمودن انتشار هرگونه مدارک که به نوعی منعکس کننده گواهینامه انطباق یا نشان کیفیت نهاد بوده یا حامل متنی در این خصوص باشند، اقدام نماید.
 • از گزاشات و گواهینامه های حاوی نشان کیفیت نباید استنباط شود که نهاد مسئولیت صحت و درستی نتایج اعلام شده از سوی  کارفرما را برعهده دارد.
 • شرایط استفاده از نشان کیفیت نهاد نباید القاء کننده و یا پیشنهاد کننده این موضوع باشد که نهاد مستقیماً در تایید موارد گواهی کارفرمایان ارزیابی انطباق شده نقش داشته است.
 • استفاده از نشان کیفیت تنها در دامنه ای که کارفرما ارزیابی انطباق برای آن تایید شده است، مجاز می باشد و استفاده از لوگو برای سایر محصولات غیر مجاز می باشد.

سوء استفاده و کاربرد خلاف مقررات از نشان کیفیت

 • هرگونه تخطی از مفاد این دستورالعمل به عنوان سوء استفاده از نشان کیفیت تلقی می شود و هرگونه متن غلط یا شبهه برانگیز درباره گواهینامه انطباق، توسط کارفرمایان تائید انطباق شده یا ارجاع در هر سایت دیگر از مصادیق خلاف این دستورالعمل محسوب می شود.
 • نهاد در صورت مشاهده موارد سوء استفاده از نشان کیفیت، در بازار یا در طول ارزیابی ها، حسب شدت تخلف، طبق تدابیر مشروح زیر اقدام می نماید:

الف – اخطار کتبی و شرح مورد تخلف توسط نهاد یا طی گزارش ارزیابی توسط سرارزیاب

ب- تعلیق گواهینامه و مجوز استفاده از نشان کیفیت در صورتیکه موارد اخطار از طریق مقتضی حل و فصل نشود،

پ- استرداد گواهینامه، و لغو نشان کیفیت و استفاده از حق اعتراض نهاد.

 • در مواردی که براثر تخلف در استفاده از نشان کیفیت نهاد به شهرت نهاد خدشه وارد شود، نهاد مجاز است نسبت به اقدام عاجل و ابطال گواهینامه انطباق طبق ضوابط اقدام نماید.

 باید و نبایدهای گواهی انطباق

 • دارنده گواهینامه نمی تواند از گواهینامه انطباق در گزارشها، وبسایت یا آگهی های خود بدون ذکر دامنه گواهی شده (شماره گواهی نامه و مشخصات محصولات تحت دامنه گواهینامه) استفاده نماید.
 • دارنده گواهینامه تنها می تواند نشان کیفیت نهاد را بر روی محصولات تحت دامنه گواهینامه حک نماید.
 • استفاده از گواهی انطباق بر روی محصول تنها با ذکر شماره گواهی و زمان ساخت امکان پذیر است.
 • استرداد محصولاتی که پس از دریافت گواهینامه دچار عدم انطباق می گردند باید توسط کارفرما تضمین گردد.
 • نهاد هر موقع استفاده نامناسب ازگواهی انطباق را به تشخیص خود احساس نماید کلیه ذینفعان را از این موضوع مطلع خواهد ساخت.

آیین نامه استفاده از گواهینامه کیفیت انجمن نفت ایران

(برای دریافت آیین نامه با موس بر روی باکس حرکت کنید)