سیستم کیفیت۱۴۰۰/۱۲/۴ ۱۲:۴۲:۴۱

نهاد فعالیتهای ارزیابی خود را تنها به نهادهایی که الزامات قابل اجرای استاندارد ISO/IEC 17021 برای ممیزی سیستمهای مدیریت را برآورده سازند، پس از انتخاب و ارزشیابی واگذار می نماید.

نهاد جهت استفاده از پیمانکاران فرعی قراردادی تعهد آور از نظر قانونی با پیمانکار فرعی منعقد می نماید که ضوابط مربوط به محرمانگی و تعارض منافع را دربر میگیرد.

نهاد:
الف) مسئولیت مربوط به فعالیتهای برون سپاری شده را به عهده می گیرد،
ب) اطمینان می دهد که پیمانکاران فرعی و کارکنان آنها به طور مستقیم یا از طریق سایر استخدام کنندگان به نحوی که اعتبار نتایج خدشه دار شود، عمل نمی نمایند.

نام فرم لینک دانلود
پرسشنامه نهاد صدور گواهینامه دانلود