دامنه عملکرد نهاد۱۳۹۸/۶/۹ ۱۳:۵۷:۱۳

دامنه عملکرد نهاد صدور گواهینامه کیفیت را از اینجا دانلود نمایید.

 

(در صورتی که محصول مورد درخواست در لیست موجود نباشد، مسئولیت انتخاب استاندارد یا اظهار مشخصات فنی محصول مطابق با الزامات نهاد بعهده کارفرما می باشد. )