بیانیه بیطرفی و محرمانگی۱۳۹۸/۶/۶ ۶:۰۰:۱۱

بیانیه بیطرفی و محرمانه نگهداشتن اطلاعات در نهاد صدور گواهینامه کیفیت انجمن نفت ایران

بدینوسیله، مدیر نهاد صدور گواهینامه کیفیت انجمن نفت ایران اذعان می دارد که با برقراری خط مشی، روشهای اجرایی و نظارت بر فرایندهای “نهاد صدور گواهینامه کیفیت انجمن نفت ایران” نسبت به اجرای مستقل و بی طرفانه فرآیندهای ارزیابی و صدور گواهینامه و محرمانه نگهداشتن اطلاعات کارفرمایان متعهد می باشد.

کلیه کارکنان دخیل در فرآیندهای نهاد صدور گواهینامه کیفیت با تبعیت از ساز و کارهای ایجاد شده بر اساس مدیریت ریسک بی طرفی، جلوگیری از وقوع تعارض منافع و تضمین صلاحیت پرسنل و ارزیابان، ممیزان و بازرسان، ضمن حفظ اطلاعات محرمانه و توسعه شفافیت در اقدامات و همکاری با تمام ذینفعان موارد ذیل را تضمین می نمایند:

الف) تعهد بر بی‌طرفی در مورد فعالیت‌های گواهی کردن

ب) جلوگیری از خدشه‌دار شدن بی‌طرفی در مورد فعالیت‌های گواهی کردن به علت فشارهای تجاری، مالی و سایر فشارها از طرف کارکنان درون نهاد صدور گواهی و بیرون از نهاد

پ) جلوگیری از خدشه‌دار شدن بی‌طرفی در مورد فعالیت‌های گواهی کردن به علت ارتباط ساختاری نهاد صدور گواهی با انجمن نفت

(انجمن به هیچ عنوان فشار مالی، روانی و تجاری به صورت مستقیم یا غیرمستقیم در راستای اهداف خود یا دیگران به نهاد صدور گواهینامه وارد نمی‌نماید و تمامی اطلاعات نهاد صدور گواهینامه نزد نهاد محرمانه باقی مانده، نزد شخص دیگری به هیچ عنوان بازگو نمی‌شود)

ت) شناسائی، تعیین، تدوین، تحلیل و ارزیابی تهدیدهای مرتبط با بی‌طرفی و چگونگی برطرف نمودن، کاهش یا به حداقل رساندن تهدیدها

ث) اعلام بی‌طرفی نسبت به واحدهای طراح، سازنده، اجراکننده، نصاب و نگهداری کننده محصولات در دامنه گواهی نهاد

ج) عدم ارائه مشاوره به واحدهای فعال یا غیر فعال طراح، سازنده، اجرا کننده، نصاب و نگهداری کننده محصول گواهی شده

و) محرمانه تلقی نمودن اطلاعات مشتریان و جلوگیری از نشر، بازگویی و رعایت اصل امانت‌داری ومحرمانگی

ه) محترم شمردن حق رقبا در بازار برای ارزیابی

ی) اعلام تعهد خود به واقع‌گرایی و تصمیم‌گیری بر اساس شواهد در ارزیابی‌ها

 

 محمد ایروانی

 مدیر شعبه نهاد صدور گواهینامه کیفیت انجمن نفت ایران