تیم ما2020-10-28T12:48:19+03:30
شهرزاد پروانه میهن
شهرزاد پروانه میهنمسئول دفتر
شماره داخلی: 14
شماره تماس مستقیم: 09912707581
مریم میرزازکی
مریم میرزازکیکارشناس فنی
شماره داخلی: 26
شماره تماس مستقیم: 09912707578
سیمین غفاریان
سیمین غفاریانکارشناس بازاریابی
شماره داخلی: 16
شماره تماس مستقیم: 09912707579