الزام اخذ گواهی۱۳۹۹/۸/۱۱ ۱۵:۵۹:۲۲

جناب آقای مهندس زنگنه وزیر محترم در تاریخ ۱۶ شهریور ماه ۱۳۹۹ طی ابلاغیه ای به معاونان خود و کمسیون های معاملات/مناقصات شرکت ها ضمن تاکید بر تحقق شعار “جهش تولید”، الزام به دریافت گواهینامه کیفیت محصول برای کالا و تجهیزات مورد استفاده در در صنعت نفت با رعایت الزامات زیر ابلاغ کردند:

١- منابع سازنده جهت حضور در فهرست بلند منابع واحد دستگاه مرکزی (AVL)، از تاریخ این ابلاغ بایستی طی مدت ۶ ماه نسبت به دریافت گواهینامه کیفیت محصولات با فرآیندهای تحت دامنه شمول، در فاز اول کالا و تجهیزات مورد تایید مرکز ملی تایید صلاحیت ایران، اقدام نمایند. بدیهی است در صورت گسترش دامنه محصولات مورد تایید مرکز ملی تایید صلاحیت ایران، سازندگان مربوطه موظف به دریافت گواهینامه کیفیت محصول مطابق رویه فوق الذکر می باشند.

۲- امتیاز دریافت و احراز گواهینامه کیفیت در مراحل ارزیابی کیفی در مناقصات، برای منابع لحاظ گردد.

٣- دامنه شمول این ابلاغیه محصولاتی است که در فاز اول به تائید مرکز ملی تائید صلاحیت ایران رسیده اند و به شرح جدول پیوست می باشند.