تلفن:‌ 88709322 | فکس:‌ 88729462|info@ipicb.ir
اطلاعات کلی در خصوص تعرفه۱۳۹۸/۶/۹ ۱۴:۳۰:۵۶

هزینه گواهی کردن با احتساب هزینه های مربوط به ریز فعالیت های مرحله اول (ثبت اولیه) و مرحله دوم (ارزیابی) مطابق جدول زیر برآورد می گردد.

http://ipicb.ir/wp-content/uploads/2019/08/%DB%B1.jpg

با توجه به تورم سالیانه، در آغاز هر سال شمسی به صلاحدید معاون اجرایی نهاد، هزینه ها بازنگری شده و در صورت لزوم، درصدی به هزینه های ارزیابی افزوده خواهد شد.

کارفرما می بایست در طول مدت ۳ سال اعتبار گواهینامه، هزینه آبونمان سالانه را به منظور نگهداری گواهینامه پرداخت نماید.

کل پرداخت مبلغ قرارداد، قبل از ارزیابی می بایست انجام شود. در موارد خاص و بنا به صلاحدید معاون اجرایی نهاد، می تواند پرداخت شرایطی و با توافق طرفین انجام شود.