تلفن:‌ 88709322 | فکس:‌ 88729462|info@ipicb.ir
اطلاعات کلی در خصوص تعرفه۱۳۹۸/۶/۹ ۱۴:۳۰:۵۶

هزینه ارزیابی ها برای ارائه خدمات نهاد طبق جدول زیر می باشد:

نکته: تعرفه خدمات نهاد در ابتدای هر سال شمسی بازنگری می گردد.